ควบคุมภายใน 2563

ลำดับที่ หน่วยงาน แบบ ปค.4 แบบ ปค.5
1 สำนักอำนวยการ download download
2 สำนักความร่วมมือ download download
3 สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา download download
4 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา download download
5 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา download download
6 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ download download
7 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา download download
8 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร download download
9 หน่วยตรวจสอบภายใน download download
10 ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ download download
11 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ download download
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา download download
13 หน่วยศึกษานิเทศก์ download download
14 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี download download
15 ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา download download
16 สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน download download
17 สำนักบริหารงานบุคคลและนิติกร download download