การรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระบบควบคุมภายใน
ติดต่อสอบถาม
contrac-us
คำชี้แจง

1. ระบบรายงานควบคุมภายในเป็นการรายงานระบบบออนไลน์ ด้วย Google Doc ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล เนื่องจากระบบจะทำงานบันทึกเองอัตโนมัติ