แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน)

y1
y2
y3
y4
y5
y6